معرفی

مشخصات فردی

سیدمهدی خرسندی جو

نام - نام خانوادگی : سیدمهدی   خرسندی جو

پست الکترونیکی : m_khorsandijou@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک، طراحی‌جامدات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک، طراحی‌کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مکانیک، طراحی‌کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388-07-01

سیدمهدی خرسندی جو
سیدمهدی خرسندی جو

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^